محصولات داهوا

دستگاه ۱۶ کانال 4k مدل DH-XVR5216AN-4KL-I3

منتشر شده در 15 مرداد 1401

دستگاه 16 کانال داهوا مدل NVR4116HS-4KS2/L

منتشر شده در 15 اردیبهشت 1402

دستگاه 16 کانال داهوا مدل NVR4216-4KS/L

منتشر شده در 21 اردیبهشت 1402

دستگاه 16 کانال داهوا مدل NVR5216-4KS2

منتشر شده در 23 اردیبهشت 1402

دستگاه 32 کانال داهوا مدل NVR4232-4KS2/L

منتشر شده در 23 اردیبهشت 1402

دستگاه 32 کانال داهوا مدل NVR5432-4KS2

منتشر شده در 23 اردیبهشت 1402

دستگاه 32 کانال داهوا مدل NVR608-32

منتشر شده در 23 اردیبهشت 1402

دستگاه 4 کانال داهوا مدل NVR104-P

منتشر شده در 28 فروردین 1402

دستگاه 4 کانال فول اچ دی XVR1B04-H داهوا

منتشر شده در 7 آبان 1401

دستگاه 4 کانال فول اچ دیNVR1B04-4P داهوا

منتشر شده در 7 آبان 1401

دستگاه 4 کانال مدل NVR2104HS-P-4KS2

منتشر شده در 28 فروردین 1402

دستگاه 4 کانل مدل NVR4104HS-4KS2

منتشر شده در 28 فروردین 1402

دستگاه 64 کانال داهوا مدل NVR608-64-4KS2

منتشر شده در 23 اردیبهشت 1402

دستگاه 8 کانال داهوا مدل NVR4108HS-4KS2/L

منتشر شده در 10 اردیبهشت 1402

دستگاه 8 کانال مدل NVR 2108HS-4KS2

منتشر شده در 28 فروردین 1402

دستگاه 8 کانال مدل NVR2108HS-8P-4KS2

منتشر شده در 28 فروردین 1402